Autoimmune & Autoinflammatory diseases

Addison’s disease
Ankylosing spondylitisNot a rare disease
Autoimmune gastrointestinal dysmotility
Autoimmune hemolytic anemia
Autoimmune hepatitis
Autoimmune Inner Ear disease
Autoimmune lymphoproliferative syndrome
CREST syndrome
Evans syndrome
Hashimoto’s syndrome – Not a rare disease
Warm antibody hemolytic anemia